REGULAMIN

image_pdf

REGULAMIN

PLATINIUM SPORTS CENTER

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Platinium Sports Center
 2. Regulamin znajduje zastosowanie dla wszystkich osób korzystających z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych biletów wstępu do klubu jak i osób będących posiadaczami klubowych kart członkowskich.

 

Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Podstawą członkostwa w klubie Platinium Sports Center jest zakup karty klubowej lub jednorazowego wejścia oraz respektowanie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest imienna karta klubowa lub wykupienie wejścia jednorazowego
 4. Karta klubowa ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobą trzecim.
 5. Wstęp do klubu następuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji klubu i pozostawienia jej na czas korzystania z usług klubu.
 6. Klient otrzymuje w recepcji klubu kluczyk do szafki i jest zobowiązany do zwrotu jego po skończonych zajęciach
 7. Karta Klubowa ważna jest miesiąc czasu od daty zakupu (tzn. kupując karnet np. 15 dnia miesiąca , karta jest ważna do 14 dnia następnego miesiąca)
 8. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki członek klubu jest zmuszony uiścić opłatę w wysokości 25 zł.
 9. Członkowie klubu Platinium Sports Center mogą być poproszeni o okazanie dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania karty członkowskiej bez podania przyczyny.
 11. Karta klubowa jest własnością klubu Platinium Sports Center.
 12. Opłata za korzystanie z usług klubu pobierana jest „z góry” przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotom ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług klubu Platinium Sports Center.
 13. Klub nie zwraca opłaty również w przypadku wyproszenia klienta z obiektu z uwagi na naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego i porządku na terenie klubu oraz nie stosowania się do zaleceń obsługi klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 14. Karnety objęte zniżką studencką przeznaczone są dla osób posiadających ważną legitymacje studencką .
 15. Członkowie klubu są zobowiązani do nie zakłócania spokoju i porządku w klubie oraz nie utrudniania innym klientom możliwości korzystania z usług klubu. Członkowie klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie klubu a także za szkodę w mieniu klubu.
 16. Członkowie klubu zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu , porządku oraz korzystania z ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń lub macie.
 17. Członek klubu zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczeń do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.
 18. Na siłowni oraz sali fitness obowiązuje zmienne obuwie i strój sportowy.
 19. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia
 20. ciała czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
 21. Członek klubu podejmując uczestnictwo w zajęciach fitness lub siłowni jest świadomy możliwości wystąpienia urazu lub kontuzji i w razie ich zaistnienia nie będzie wnosił żadnych roszczeń na drodze cywilno-prawnej.
 22. Przed treningiem (fitness , siłownia) klient powinien poddać się kontroli stanu zdrowia u lekarza. Klient podejmuje trening na własną odpowiedzialność.
 23. Członek klubu dobiera sobie sam obciążenia na siłowni i dostosowuje je do swoich możliwości.
 24. Członek klubu korzystając ze sprzętu jednocześnie potwierdza fakt, że jest mu znana obsługa urządzenia.
 25. Członek klubu przed skorzystaniu ze sprzętu na siłowni lub sali fitness jest zobowiązany do ich zdezynfekowania.
 26. Wszystkie urządzenia na siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem
 27. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 28. szelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać w recepcji klubu
 29. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness oraz zmiany instruktora prowadzącego zajęcia.
 30. 29) Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeśli będzie mniej niż 5 osób.
 31. 30) Klub Platinium Sports Center nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz innym miejscach na terenie klubu .
 32. 31) Rzeczy wartościowe członek klubu wnosi na teren klubu na własną odpowiedzialność. Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów
 33. wartościowych należących do członków klubu.
 34. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających, sterydów oraz narkotyków.
 35. Przychodzenie w stanie nie trzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków jest zabronione.

 

Postanowienia k ńcowe

 

 1. Niniejszy regulamin, także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu .
 2. Członek klubu kupując karnet bądź bilet jednorazowy oświadcza, że zapoznał się z warunkami korzystania z usług oraz zaakceptował regulamin.
 3. Posiadanie karty klubowej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Platinium Sports Center w celach związanych z ich działalnością (w tym również marketingowych) w systemach informatycznych i papierowych zbiorach ewidencji.
 • Zakupienie karty członkowskiej lub wejścia jednorazowego jest równe z akceptacją powyższego regulaminu.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KORZYSTANIE Z SAUNY NA TERENIE

PLATINIUM SPORTS CENTER

 1. Sauna jest integralną częścią Platinium Sports Center i obowiązują na jej terenie zasady opisane w niniejszym regulaminie oraz w ogólnym regulaminie klubu.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu.
 3. Sauna jest przeznaczona dla osób zdrowych, nie posiadających przeciwskazań zdrowotnych.
 4. Z sauny nie mogą korzystać osoby: cierpiące na choroby serca i naczyń krwionośnych, nadciśnienie, padaczkę, stany zapalne narządów wewnętrznych, schorzenia tarczycy, zakaźne choroby skóry, z gorączką, kobiety w ciąży, osoby posiadające otwarte skaleczenia oraz dzieci (ze względu na brak wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji).
 5. Każda osoba chcąca skorzystać z sauny wchodzi do niej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. W saunie może przebywać maksymalnie 5 osób.
 7. Przed skorzystaniem z sauny należy umyć całe ciało mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty z uwagi na to, że mogą stać się one przyczyną poparzeń ciała oraz okulary i szkła kontaktowe.
 9. Przed wizytą w saunie nie należy smarować ciała kremami lub balsamami z uwagi na zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 1. Do sauny wchodzimy wyłącznie nago owijając ciało ręcznikiem.
 2. Po wizycie w saunie wskazane jest stopniowe schłodzenie ciała.
 3. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku lub intensywnym treningu nie jest wskazane.
 4. Po pobycie w saunie należy uzupełnić ubytek wody w organizmie, najlepiej wodą mineralną lub sokami owocowymi.
 5. Wszelkie zmiany samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze klubu lub korzystać z przycisku sygnalizującego gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia.
 6. W saunie zabrania się: polewania wodą pieca i kamieni, przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni, leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki  (bez rozścielonego ręcznika), nieuzasadnionego używania sygnały alarmowego, niszczenia wyposażenia sauny.
 7. Korzystający z sauny ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
 8. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą zostać wyproszone z sauny.